Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Probleemanalyse en besluitvorming
Hoe minder we weten, des te preciezer we zijn in onze verklaringen; hoe meer we weten, des te meer we ons de beperkte zekerheid en precisie in onze verklaringen realiseren. - Socrates

Inleiding
Algemeen wordt aangenomen dat goede besluitvorming tot betere resultaten leidt en dat het belang ervan steeds uitdagender wordt. Dagelijks worden er in organisaties talloze besluiten genomen die gepaard gaan met hoge risico’s. Goede besluitvorming kan de efficiency n de effectiviteit van een organisatie enorm ten goede komen. Echter de verborgen kosten van bedrieglijke efficiency zijn erg groot. Diverse valkuilen liggen dagelijks op de loer zonder dat we ons daar overigens bewust van zijn. Door de overload aan informatie waar organisaties vandaag de dag mee te kampen hebben, is er snel de neiging om teveel aandacht te besteden aan de meest beschikbare en recente informatie.

Natuurlijk kunnen medewerkers en managers niet zonder hun intuïtie, desondanks mag men daar niet blind op varen. Steeds vaker zal men knopen moeten doorhakken met beperkte informatie en daardoor een bepaalde mate van waarschijnlijkheid moeten toekennen aan een gebeurtenis. Daarbij blijkt evenwel dat de wetten van de logica vaak overtreden worden doordat mensen hun aanpak niet goed afstemmen met de probleemstelling. Veel gemaakt fouten op het gebied van waarschijnlijkheid en kansberekening kunnen zelfs onder tijdsdruk vermeden worden door kennis te nemen van elementaire principes. Daarmee kunnen verkeerde beslissingen worden voorkomen. Zelfoverschatting blijkt een rol van betekenis te spelen: hoe kundiger we zijn, hoe groter de discrepantie tussen wat we weten en wat we denken te weten.

Hoe om te gaan met diverse niveaus van onzekerheid is een belangrijk aandachtspunt binnen de besluitvorming. Soms schieten immers de bekende lineaire modellen te kort waardoor beter overgegaan kan worden op het werken met scenario’s. Dit alles is mede afhankelijk van het type organisatie en de cultuur waarin men zich bevindt. Medewerkers dienen zich hiervan bewust te zijn omdat er anders gemakkelijk inconsistenties in de besluitvorming tussen individu en organisatie kunnen ontstaan.

De wijze waarop mensen het probleem formuleren èn de werkelijkheid waarnemen, bepalen voor een groot gedeelte de door hun gekozen oplossingen. De training probleemanalyse & besluitvorming gaat daarom niet alleen over informatie vergaren, beoordelen, conclusies trekken en reflecteren op de genomen besluiten maar ook over de eigen waarneming. Dit vormt het startpunt van een boeiende driedaagse training die een goede mix bevat van zowel het aanleren van nieuwe vaardigheden als ook het verbeteren en verfijnen van bestaande kwaliteiten aan de hand van ingebrachte praktijksituaties.

Doelgroep
Managers en medewerkers die dagelijks veel besluiten moeten nemen en inzicht willen verkrijgen in hun eigen handelen en hun werkwijzen en deze verder willen optimaliseren.

Resultaat
Na deze training bent u in staat om uw eigen besluiten beter te onderbouwen en af te stemmen met de cultuur van de eigen organisatie. Aan de hand van een beproefde methodiek leert u alle essentiële stappen te nemen binnen de besluitvorming en bent u zich bewust van de valkuilen die voor u op de loer liggen bij uw besluitvorming. Tevens kunt u een afweging maken welke besluiten intuïtief, dan wel via regels en procedures of met behulp van rationele modellen genomen dienen te worden. Daarnaast bent u in staat om diverse besluitvormingsinstrumenten effectief toe te passen voor de eigen praktijk aan de hand van de eigen ingebrachte cases.

Duur
3 dagen

Onderwerpen
 • Het belang van de cultuur van de eigen organisatie op de besluitvorming
 • Diverse besluitvormingsmethoden
 • Het beoordelen van een situatie en de betekenis van de eigen waarneming
 • Gevaren van eigen vuistregels en de effecten van stereotyperingen
 • Het gevaar van zelfoverschatting
 • Het vergaren van informatie
 • Vier stappen van de besluitvormingsanalyse
 • Het opstellen van een actieplan
 • Diverse niveaus van onzekerheid: foutenbomen versus scenariodenken
 • Probleem- en risicoanalyse
 • Valkuilen bij consensusdenken en groepsbesluiten
 • Afstemmen van oplossingsmethode en type probleem
 • Omgaan met conflicten
 • Intuïtieve, creatieve en rationele besluitvorming
Werkwijze
Aan de hand van ingebrachte cases uit uw eigen praktijk wordt de verbinding gelegd tussen theorie en praktijk. Door te starten vanuit uw ervaringen en dagelijkse praktijk, daarover te reflecteren en pas dan de theorie te bespreken wordt een natuurlijke verbinding gelegd tussen doen en denken, praktijk en theorie (zie fig. 1). Deze in-company training biedt u daarnaast veel mogelijkheden om te leren van collega’s, de eigen organisatiecultuur en uw eigen rol daarbinnen. Wat werkt bij ons wel en wat niet? en: Waarom wel of niet?, zijn dan ook vragen die direct verband houden met uw eigen functioneren.

Oefeningen en situatieschetsen vormen naast de eigen ingebrachte praktijksituaties het gereedschap waarmee u gaat werken om uw competenties op het besproken terrein verder uit te bouwen. Elke keer zal de eigen casus het vertrekpunt vormen voor een nieuw onderdeel binnen de training. Nieuwe kennis stapelen op niet-bewuste ervaringen heeft geen zin. Door eerst goed te kijken wat u al weet en vooral doet wordt de theorie gedoseerd aangebracht.

Uiteindelijk stelt u uw persoonlijk actieplan (P.O.P.) op waarbij u concreet kunt aangeven welke acties u gaat ondernemen om uw besluitvormingsvaardigheden in de praktijk verder te verbeteren.


Fig. 1. Leercyclus van Kolb als didactisch model.

Rendement van opleiden (optioneel)
Wanneer deze cursus zeer belangrijk is voor uw organisatie en veel deelnemers zouden de cursus gaan volgen, kan besloten worden om het rendement van deze opleiding in kaart te gaan brengen. Daartoe worden vooraf aan de cursus met betrokkenen (vaak leidinggevenden van de deelnemers) een ROI (Return on Investment) workshop gehouden, met als resultaat het opstellen van concrete en meetbare indicatoren. Deze worden verwerkt in het cursusmateriaal en bevatten een extra stimulans naar de deelnemers. Achteraf wordt met een verfijnde techniek de effecten vastgesteld van de training. Deze effecten kunnen zowel in financiële als niet-financiële waarden worden uitgedrukt.

Voor meer info over dit onderwerp kunt u het best contact opnemen.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com