Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak

Veel organisaties zijn druk bezig met allerlei compliance programma’s. Compliance gaat over het naleven van regels door mensen en organisaties. Schandalen, fraudes en malversaties liggen hier vaak aan ten grondslag. Om erger te voorkomen en bekeuringen te vermijden, starten vooral banken en verzekeraars allerlei compliance programma’s op, liefst voorzien van een compliance-officer. Waar het in feite op neer komt is dat organisaties het gedrag van hun mensen proberen te beïnvloeden via regels. Regels die worden overgedragen via uitleg, trainingen en handboeken. Hoe logisch dit alles ook klinkt, het werkt gewoonweg niet zo. Daar zijn een aantal redenen voor te bedenken.
De meest voor de hand liggende reden is dat het een veel te geplande (blauwe) benadering is die mensen nauwelijks ruimte laat om hun eigenheid –hun autonomie- en zingeving kwijt te kunnen. Het is te dichtgetimmerd en te rationeel. Waarom organisaties dat doen? Om zekerheid af te geven. Maar het is een schijnzekerheid omdat de geplande benadering al aan roest onderhevig is tijdens het schrijven.
Een tweede reden is dat de traditionele compliance aanpakken uitgaan van het negatieve: ze sporen fouten op en straffen de overtreders. Het is als de rode pen in het onderwijs: we schrijven ‘drie fout’ onder het dictee, in plaats van er ‘zeven goed’ onder te schrijven. Compliance gaat dus vaak over zwakke punten en die motiveren niet. Fouten kunnen angst opleveren, zeker in het geval van straf en sancties. Dat kan leiden tot psychologische spanningen die bekend staan onder de term cognitieve dissonantie. Dat is de perceptie van onverenigbaarheid tussen twee cognities (waarmee ook emoties of gedrag wordt bedoeld). Mensen willen zich dan niet aan de regels houden maar de spanning verkleinen en gaan om die reden hun gedrag of opvattingen aanpassen of rationaliseren. We raken dan nog verder van huis en nieuwe schandalen liggen op de loer.
Een derde reden is dat de traditionele aanpak de specifieke context buiten beschouwing laat. Logisch want de programma’s en de bijbehorende audits worden ontwikkeld op een plek die ver verwijderd is van waar zich het compliance vraagstuk zich afspeelt. Wat hierbij vergeten wordt is dat de context grotendeels het gedrag van mensen bepaalt. In de traditionele aanpak zullen medewerkers hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen omdat zij niet geacht worden het compliancesysteem te verbeteren doch slechts uit te voeren.

Wie compliance een warm hart toedraagt, begrijpt dat de kenmerken van de traditionele aanpak, de kiem vormen voor een hernieuwde aanpak.
Een aanpak die altijd start vanuit de context omdat onderwerpen als vertrouwen, integriteit en transparantie nooit in een vacuüm plaats vinden. Concreet kunnen vier stappen doorlopen worden.
Stap1: Voer gesprekken met betrokken (kwalitatieve opzet) en houd een onderzoek (kwantitatieve opzet) onder een representatieve dwarsdoorsnede van de organisatie over compliance. Krijg inzicht in de vraag: “Wat speelt er hier?”
Stap 2:
Geef een terugkoppeling van de resultaten in een workshop en stel vast welke kennis en vaardigheden mensen te kort komen of wat er in de context vereist is om daadwerkelijk aan de gang te kunnen gaan.
Stap 3: Van weten naar doen. Een aanpak waarin compliance wekelijks aan de orde komt op de werkvloer. De overgang wordt gemaakt van IK naar WIJ. Praktijkopdrachten zorgen voor de vertaling van kennis naar actie. De eigen specifieke context wordt besproken. Tijdens deze stap leren managers vooral te letten op dié medewerkers die het nieuwe gedrag als eerste durven te vertonen. Wie zijn de early adopters?  
Stap 4:  Deze stap gaat over de vraag: “Wat is nodig om het nieuwe gedrag te laten beklijven?”  Vastgesteld wordt wat in deze specifieke context de belangrijkste beklijvende gedragsfactoren zijn.
Het geheim achter deze hernieuwde aanpak? Action Learning op de werkvloer met leidinggevenden die een voorbeeldfunctie innemen en medewerkers die hun verantwoordelijkheid durven te nemen. 
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com