Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Welkom bij De Roode Advies & Consultancy


Blog


2018-11-02 Talent versus volharding


Waarom blijven organisaties zo zwaar inzetten op talent terwijl we weten dat presteren niets met talent te maken heeft? We weten dat harder werken meer vruchten afwerpt dan talent en toch blijven we vasthouden aan dat oude vertrouwde concept ‘talent’.
Het is hoogleraar Angela Duckworth die zich hierover verbaast in haar boek ‘De Gritfactor’. Grit is Amerikaans voor vasthoudendheid of vastberadenheid. Dit boek gaat over vasthoudendheid en doorzetten wanneer het moeilijk wordt. Angela Duckworth staat op de schouders van grote namen als Martin Seligman (haar docent) en Carol Dweck. Desondanks komt ze met een volkomen eigen geluid. 
Duckworth komt met dat begrip voor het eerst in aanraking wanneer ze de Military Academy in West Point bezoekt. De vraag die daar centraal stond was: kun je van te voren inschatten welke nieuwe cadetten zouden blijven en welke zouden vertrekken? Het bleek dat de echte toppers toonbeelden waren van doorzettingsvermogen. Hun passie bleef, ook als het moeilijk bleef. In welke mate benader je het leven als grit?, is de vraag die Duckworth bezig zou gaan houden. 

Wat interessant te lezen is dat Duckwort zich in feite afzet tegen het concept ‘talent’ dat haar oud werkgever McKinsey aanzwengelde  met het overbekende ‘The war for talent’ .
Lange tijd bekroop me het gevoel dat ‘grit’ datgene is wat Carol Dweck ‘groei mindset’ noemt. Maar dat misverstand wordt gaandeweg door de auteur opgeruimd. En ook zien we parallellen met het werk van Seligman die de wereld ‘de optimistische psychologie’ heeft geschonken. Duckworth’s lijn is: groeimindset leidt tot optimistische gedachten en die hebben volharding en passie (grit) nodig bij tegenslag.

Grit heeft iets Darwiaans: namelijk dat passie en hard werken belangrijker zijn dan je intellectuele vermogens. Een belangrijke boodschap van de wetenschap die echter te weinig bekendheid lijkt te hebben in zowel het bedrijfsleven als op scholen. Succes is voor Duckworth: vaardigheid * inspanning. Maar wel inspanning waar je van houdt, dus met passie. Dat roept natuurlijk vragen op, niet iedereen kan dingen doen die hij leuk wil. Maar de auteur heeft zelf op dit punt het goede voorbeeld gegeven: ze stopt als wiskunde lerares en besluit psychologie te gaan doceren en verhuist van de ene kant van de VS naar de andere kant. Grit is een ‘instelling’ waar veel bedrijven hun oren toch voor zouden spitsen als ze het volgende zouden vernemen: Grit mensen hebben allemaal ‘Kaizen’, continue ontwikkeling: het beter willen doen dan de vorige keer. De link naar Lean is dan ook snel gelegd. Misschien is dat iets wat we de auteur een klein beetje kunnen verwijten: hoe deze academische concepten gelinkt kunnen worden met de eigentijdse organisatie thema’s. Dat komt niet aan de orde. Hoe kan grit helpen vraagstukken op te lossen van visie, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid en wat betekent het voor onze cultuur?, om maar iets te noemen.
Maar met die omissie is m.i. goed te leven. Weliswaar is grit een concept dat mensen nauwelijks  zullen kennen, het woord al helemaal niet, maar de betekenis ervan: afmaken, volhouden, doorzettingsvermogen, zou wel eens aan waarden van veel organisaties kunnen appelleren. Duckworth begrijpt als geen ander dat haar concept grit niet het aller belangrijkste concept is, maar dat het wel een belangrijke schakel is in ‘de marathon van ons eigen leven’.
Eerdere posts

2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames


 
Sterkte zwakte analyse van de Onder- en Bovenstroom: over het nemen van verantwoordelijkheid

Na ruim twee jaar met collega adviseur Rob van Es gewerkt te hebben aan dit product ‘Je verantwoordelijkheid nemen’, is het dan zover: de eerste sterkte zwakte analyse die zowel de rationele Bovenstroom in kaart brengt maar ook de emotionele Onderstroom.   

 

Wat kunt u met dit product? Dit onderzoek maakt het mogelijk de volgende verbeteringen van de organisatie te realiseren:


1.De kwaliteit van interne en externe communicatie versterken.
2.De wendbaarheid van handelen van individuen en teams verhogen.
3.Het innovatievermogen verhogen. 
4.Door draagvlak te creëren de gewenste veranderingen ook te realiseren.

Voor meer informatie klik hier voor onze folder: De Lerende Organisatie

Veel organisaties gebruiken de metafoor van De Lerende Organisatie om duidelijk te maken dat ze lerend te toekomst in willen gaan. Toch rijzen er bij het gebruik van deze metafoor veel vragen, zoals: Maar hoe lerend zijn we dan nu? En: Hoe weten we of we vorderingen maken? Of: Hoe voorkomen we dat we dezelfde fouten maken?
Om die reden heb ik samen met collega organisatieadviseur Rob van Es een vragenlijst ontwikkeld die ondersteunend kan zijn wanneer u overweegt om van uw organisatie een lerende organisatie te maken.
Het betreft een online vragenlijst die anoniem wordt ingevuld, waarvan elke medewerker zijn eigen profiel krijgt en u als opdrachtgever de gemiddelde score van het betreffende team, afdeling of business unit. Aan de hand van de resultaten die wij opstellen, kunnen wij u verder adviseren welke stappen gezet kunnen worden. 

 Interventies voor professionalisering

In menig team is er voldoende inhoudelijke kennis over de business maar schieten de vaardigheden tekort om de samenwerking tussen professionals te bevorderen.
in dit professionaliseringstraject dat uit zes aparte dagdelen bestaat, leren wij de begeleider van uw team ‘het team het zelf te laten doen’. Dat is niet alleen de kunst van het vragen stellen, maar ook van het confronteren en inzicht hebben in eigen en andermans dominante overtuigingen en hoe die bewust te maken.
De begeleider van het team leert met name: relaties op te bouwen, contact te maken, met de groep in gesprek gaan en passende acties op te stellen en die te evalueren.
De belangrijkste opbrengst van deze leergang is dat de persoonlijke doelen hand in hand gaan met de opgestelde organisatiedoelen.

Klik hier voor de folder: 
Voor meer informatie: neem contact op via info@pderoode.com © 2018 pderoode.com